شعار سال
شنبه 26 خرداد 1403

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مشاورین زنان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مقدمه

در تشکیل دولت اسلامی و سازماندهی و هدایت جامعه به سوی رشد و کمال، نیروهای انسانی هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان و مردان هر یک در جایگاهی به ایفای نقش بپردازند که پیشرفت جامعه را در پی داشته باشد. با تزلزل و تنزل جایگاه زنان و خانواده در ادوار مختلف تاریخی و اثرات سوء آن، نیاز جامعه به تقویت جایگاه مادی، معنوی و عاطفی خانواده و حضور فعالانه و بدور از جنسیت زدگی زنان در اجتماع بیش از پیش خودنمایی کرد؛ لذا به منظور تقویت جایگاه خانواده و زنان در سیاست گذاری ها و برنامه های ملی، جایگاه مشاور زنان و خانواده به منظور رصد فعالیت ها در این حوزه ایجاد شد.

در همین راستا باید توجه داشت که جایگاه مشاورین امور زنان و خانواده به منظور تقویت مثبت و اثرگذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به نفع خانواده و زنان می باشد تا اولویت بخشی تحکیم خانواده در تمامی برنامه های ملی و استانی لحاظ شود. لذا مشاورین بانوان و خانواده سازمان ناظر بر اجرای راهبردهای سازمان در این حوزه در بخش های مختلف ذیل بوده و  برنامه های اجرایی را حتی المقدور با بهره مندی از توان بخش های مربوطه اجرا می نمایند. 

 1. آشنایی با قوانین حوزه زنان و خانواده
 2. پیگیری اجرای قوانین و مقررات موجود در اداره کل و مراکز وابسته
 3. نظارت بر حسن اجرای ماموریت سازمان در ارائه آموزش های مهارتی گروه هدف زنان و خانواده
 4. سازماندهی امکانات و سرمایه انسانی استانی در جهت رشد کمیت و کیفیت فعالیت های این حوزه و تشکیل کمیته ها و کارگروه های لازم
 5. تعامل با اداره کل زنان و خانواده استانداری و سایر ادارات کل استانی به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات این حوزه
 6. رصد فعالیت های اداره کل در حوزه آموزش زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و سایر گروه های هدف مربوطه و ارائه گزارشات لازم به مشاور بانوان و خانواده سازمان
 7. همکاری با ستاد درتدوین برنامه سالانه و پیگیری جهت تامین اعتبار استانی
 8. پیگیری اجرای راهبردهای سازمان در حوزه زنان و خانواده
 9. تعامل با شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی اداره کل
 10. تعامل با معاونین اداره کل  در جهت اجرای ماموریت سازمان در این حوزه
 11. تدوین گزارش های دوره ای لازم جهت ارائه به ستاد                                                                                                                                                                                        

 

        

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین